مقاومت الکتریکی(Resistor) چیست؟ مقاومت وسیله الکتریکی است که از یک ماده مقاومتی که میتواند میزان ولتاژ یا جریان را در یک وسیله یا مدار الکتریکی کنترل کند،ساخته می شود. این موضوع با استفاده از قانون اهم که بیان میکند شدت جریان و ولتاژ رابطه مستقیم با مقاومت دارد ایجاد شده است. قانون اهم چیست؟