ما می گوییم که جریان الکتریسیته از ترمینال مثبت (+) یک باتری به ترمینال منفی (-) حرکت می کندما می توانیم ذرات با بار الکتریکی مثبت جاری در این راستا در اطراف مدار، مانند نقطه های قرمز در نمودار تصور کنیم:

این جریان جهت قراردادی را نشان میدهد.

این جهت در تحلیل مدارهای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد و شما باید این جهت را به خاطر بسپارید.

جهت واقعی جریان (جهت حرکت بارهای منفی در مدار):

مسیر واقعی جریان در مدار همان جهت حرکت الکترون ها در مدار می باشد.

این جهت مدت ها بعد از کشف الکتریسیته پیدا شده است. با این وجود از جهت قراردادی در تحلیل ها استفاده می شود.

منبع : http://elecscience.blogfa.com