طول موج قابل رویت  برای چشم انسان بطور تقریبی بین 450 الی 700 نانومتر است که حساس ترین آن طول موج 550 نانومتر برای رنگ های سبز وزرد وکمترین حساسیت برای رنگ آبی در طول موج پایین و  رنگ قرمز در طول موج بالا می باشد. تحقیقات Mc Cree در سال 1972 نشان می دهد که گیاهان از یک طیف نوری عریض تر برای فتوسنتز استفاده می کنند؛ طول موج 400 نانومتر الی 750 نانومتر با این تفاوت که کمترین حساسیت به طول موج سبز و زرد و بیشترین حساسیت به رنگ آبی و قرمز می باشد.

طیف هایی که کمک می کنند به فتوسنتز ، بعنوان PAR Light  شناخته می شوند.

(Photosynthesis Active Radiation)

عوامل موثری که در منحنی Mc Cree  نشان داده شده است موید این نکته می باشد که گیاهان از نور قرمز نسبت به نورهای دیگر برای فتوسنتز بهره بیشتری می برند.به این معنا که لامپ هایی که تشعشع نوری قرمزتری دارند برای برای فتوسنتز بسیار مفیدتر هستند تا لامپ هایی با نور قرمز کمتر. لامپ های تولیدی برای رشد گیاهان از این نکته وام گرفته و بر طبق آن طیف لامپ ها را سازگارنموده اند.

– فرکانس های نوری متفاوت، تاثیرات مختلفی روی گیاهان در طول فتوسنتز می گذارند. در ادامه فرکانس های نوری و تاثیر آنها روی گیاهان را می بینید.

نور مادون قرمز:

1- تحریک و تهییج رشد گیاهان بطرف بالا

2- تکثیر شاخه به آرامی

3- پرپشت شدن برگها

4-رشد گل ها ویکسانی میوه ها

نورقرمز:

1- تهییج فتوسنتز

2-رشد گیاه بطرف بالا به آرامی

3-تحریک شاخه افزایی

4-باعث افزایش برگ های کوچک ونهایتاً پرپشت شدن برگ گیاه

نوربین قرمز و مادون قرمز

برای رشد طولی گیاهان به یک نسبت معین

نورماورای بنفش(UV)

1- برای محکم تر شدن گیاه

2- برای ازدیاد رنگ گلها

نور آبی:

1- تهییج فتوسنتز

2- برای سازگار کردن کودها

3- برای تحریک ساختاری کلروپلاست و کلروفیل

4- بازکردن گیاه

5-قوی ترنمودن گیاه

6- پرپشت کردن برگ گیاه

لینک خرید محصول : https://ccled.ir/product/full-spectrum-50w/