جهت حرکت الکترون و جهت قراردادی

ما می گوییم که جریان الکتریسیته از ترمینال مثبت (+) یک باتری به ترمینال منفی (-) حرکت می کندما می توانیم ذرات با بار الکتریکی مثبت جاری در این راستا در اطراف مدار، مانند نقطه های قرمز در نمودار تصور کنیم:

این جریان جهت قراردادی را نشان میدهد.

این جهت در تحلیل مدارهای الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد و شما باید این جهت را به خاطر بسپارید.

جهت واقعی جریان (جهت حرکت بارهای منفی در مدار): خواندن ادامه