مقاومت الکتریکی(Resistor) چیست؟

مقاومت وسیله الکتریکی است که از یک ماده مقاومتی که میتواند میزان ولتاژ یا جریان را در یک وسیله یا مدار الکتریکی کنترل کند،ساخته می شود.

این موضوع با استفاده از قانون اهم که بیان میکند شدت جریان و ولتاژ رابطه مستقیم با مقاومت دارد ایجاد شده است.

قانون اهم چیست؟

مقدار جریان برابر است با ولتاژ تقسیم بر شدت مقاومت.برای مثال در یک مدار الکتریکی با 120 ولت ورودی و یک مقاومت 100 اهمی شدت جریان برابر 1.2 آمپر میشود.

V=I*R          I=V/R              R=V/I
V  نماد ولتاژ/I نماد جریان/R نماد مقاومت

واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی به پاس خدمات جرج سیمون اهم واحد اندازه گیری مقاومت اهم می باشد.